Verzekeringsmap afstoffen loont voor bedrijven.

01-11-2018

Bespaar op verzekeringen

Elke ondernemer doet er verstandig aan snel de verzekeringsmap af te stoffen. Er zijn drie belangrijke redenen om dit nu echt te doen:

 

1-Verzekeringen nodig? Onderhoud verzekeringen nodig?

Een uitgebalanceerd verzekeringspakket voorkomt onnodige problemen en garandeert/beschermt de continuïteit van uw onderneming. Maar welke risico’s vormen een financiële bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming en welke niet?  Hoe vaak doet zich een gebeurtenis of situatie voor en wat zijn de financiële gevolgen van deze gebeurtenis of situatie? Is  € 5000-, schade al het einde van uw onderneming of is dat € 100.000-, schade?

Een grondige risico analyse geeft antwoord op deze vragen en kan leiden tot het schrappen van overbodige verzekeringen, waardoor besparingen worden gerealiseerd.

Periodiek onderhoud en controle van verzekeringen is belangrijk en kan ook de nodige besparingen opleveren. Door periodiek meerdere verzekeraars te benaderen om voor verzekeringen een aanbod te doen, kan altijd wel een besparing worden behaald. Echter hierbij moet je goed opletten of  je er niet  op achteruit gaat in de dekkingsvoorwaarden.  Steeds meer bedrijfsverzekeringen zijn tegenwoordig na de contractsduur(vaak looptijd van een jaar) maandelijks opzegbaar.

 

2-Verhoging premies door verzekeraars.

Steeds meer verzekeraars komen er achter dat de ontvangen premies en schade-uitkeringen niet meer met elkaar in verhouding zijn. De schadelast neemt toe en de premie-inkomsten blijven achter. De tendens is dat  verzekeraars premieverhogingen gaan doorvoeren.

 

3-Afspraken met adviseur

Het is vooral belangrijk om goede afspraken te maken met de adviseur. Een mogelijkheid tot besparing is om de adviseur niet op provisie maar op ’fee’-basis te laten werken.Afrekenen gebeurt dan op basis van een urendeclaratie of een vaste vergoeding.

 

 

 

 

 

Hoe kan ik mijn omzet betaald krijgen? Kredietverzekering?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom slaat de traditionele kredietverzekering niet aan bij het MKB?

Uit onderzoek blijkt dat een traditionele kredietverzekering  door het Midden en Klein Bedrijf vaak wordt gezien als te ingewikkeld. Het is een moeilijk product met veel dekkingsvoorwaarden, vergt veel administratie en is teveel gedoe.

Bovendien kunnen vorderingen op bedrijven met een slechte kredietwaardigheid niet verzekerd  worden.

Zijn er dan geen geschikte verzekeringsoplossingen meer?  Jawel. Lees meer

Verzuim terugdringen? De RIE helpt u om scherp te krijgen waar u moet beginnen.

RI&E

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en-Evaluatie, ofwel RI&E.  Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een Lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een Plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is niet ingewikkeld maar wel VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel! Lees meer

Goederentransportverzekering

Gemiddeld nog geen 20% van de ondernemers heeft een goederentransportverzekering. Waarom eigenlijk?  Niet nodig? Geen idee? Mijn transporteur heeft het wel verzekerd?

Toch zijn er meer dan genoeg redenenen om wel een verzekering voor goederentransport te hebben, tenzij u wel antwoord heeft op onderstaande aandachtspunten:

– Wie loopt risico voor de inkomende goederen (leverancier of u)?

– Wie loopt risico voor de uitgaande goederen (afnemer of u)?

– Weet u waarvoor de betrokken vervoerder(s) wel / niet aansprakelijk zijn?

– Weet u hoe groot de (financiële) schade is als er iets mis gaat tijdens transport?

– Weet u hoe groot de gevolgschade is (winstderving) als er iets mis gaat tijdens het transport?

– Weet u wat u moet doen als er zich een transportschade voordoet?

 

Incoterms

Voor wat betreft de risico verdeling tussen leveranciers / afnemers en u hangt dit ondermeer af van de contractueel overeengekomen incoterms .  Incoterms zijn standaard internationale afspraken over het transport van goederen. Met  incoterms wordt afgesproken: wie  er zorgt voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten; wie  het transport verzorgt en tot waar; wanneer risico’s en kosten van de levering over gaan van de verkoper naar de koper. Dus afspraken over:
wie doet wat, de kosten en de overgang van het risico. Zie voor verdere uitleg deze video:

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de ingeschakelde vervoerders kan sterk variëren afhankelijk van de aard van het vervoer, is het wegvervoer,  en dan binnenlands of grens overschrijdend, of  gaat het om zeevervoer of luchtvervoer of een combinatie van de verschillende vervoersvormen. In alle gevallen is er sprake van beperkte aansprakelijkheid en soms in het geheel geen aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de goederen tijdens transport. Reden genoeg om het nut en noodzaak van een goederen transport verzekering te onderzoeken.

Het aansprakelijk stellen van de betreffende vervoerder lijkt eenvoudiger dan het is. De vraag is, waar in het transport is de schade ontstaan?  Kunt u wel altijd de feitelijke vervoerder c.q. schadeveroorzaker achterhalen? Is bij schade deze vervoerder aansprakelijk? Veelal zal de betreffende vervoerder (eerst) vervoerders overmacht aanhalen, kortom een juridische procedure wordt het bijna altijd. Als de vervoerder al aansprakelijk is dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot een bepaald bedrag per kilogram goed. En wordt u dus op z’n best gedeeltelijk schadeloos gesteld.

 

Dus

De gevolgen van een transport schade kunnen verstrekkend zijn. Naast de feitelijke schade loopt u wellicht ook een stuk winst mis welke gemaakt had kunnen worden met de betreffende goederen.

Dit alles kan een stuk makkelijker door de goederen waarvoor u het risico loopt te verzekeren tijdens transport. Eerst dient het transport risico dat u zelf loopt goed in kaart gebracht te worden, zodat  alleen dat deel verzekert wordt waarvoor u daadwerkelijk risico loopt en waarvan de omvang van een eventuele schade groter is dan die u zelf kunt of wilt dragen.

Met een goederen transport verzekering heeft u in geval van schade niet te maken met aansprakelijkheids procedures. U hoeft alleen maar de schade te melden bij de verzekeraar, die zorgt vervolgens voor een expertise rapport en wikkelen de schade af onder aftrek van een eventueel eigen risico  inclusief meeverzekerde bestanddelen zoals imaginaire winst, vrachtkosten en invoerrechten en averij grosse.

Een transportverzekering dekt van pakhuis tot pakhuis,  inclusief laden en lossen en  eventueel tussentijds verblijf en overslag. Van toepassing is veelal een All risk dekking, d.w.z. alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken, onverschillig door welke oorzaak ontstaan.  Uitgesloten is schade door eigen gebrek/bederf, opzet , molest(oorlog/staken) en de gevolgschade.

 

Werkmateriaalverzekering

Een werkmateriaalverzekering beschermt het voortbestaan van uw onderneming.

Een graafmachine die een ondergrondse kabel raakt (materiële schade) waardoor de fabriek stilvalt (immateriële schade). Een werknemer die met de heftruck de loods uitrijdt en daarbij een collega over het hoofd ziet met als gevolg forse letselschade. Of een hijskraan die bovenop een pand in aanbouw valt door het wegzakken van een stempelpoot. Een goede verzekering, helemaal afgestemd op dit soort risico’s, is dan heel belangrijk. Een werkmaterieelverzekering  beschermt u tegen onvoorziene kosten door schade.

Je kunt zelf bepalen hoe compleet eenwerkmateriaalverzekering moet zijn. Er is  veelal keuze uit vier dekkingen.

 

Dekking Aansprakelijkheid 

Dekt de aansprakelijkheid voor schade met of door het verzekerde object aan personen en/of goederen. De dekking voor aansprakelijkheid op de Werkmaterieelpolis bestaat uit het verkeersrisico en het werkrisico:

 • Het verkeersrisico dekt de aansprakelijkheid door deelname aan het verkeer
 • Het werkrisico dekt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens werkzaamheden

NB:

Voor alle voertuigen/objecten die zich zelfstandig mechanisch/motorisch kunnen voortbewegen geldt een verzekeringsplicht volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen(WAM). Dus zitmaaiers, elektrische pallettrucks, kooi- apen, moffets en andere meeneemheftrucks, golfwagentjes, heftrucks etc. dienen voor de WAM verzekerd te zijn.  Iedereen is zich wel bewust dat een dergelijke verzekering voor auto, motor, bromfiets,vaartuig, tractor en dergelijke afgesloten dient te worden maar vaak wordt dit bij dergelijk werkmateriaal vergeten.

Schade aan eigen zaken

Bij dekking voor aansprakelijkheid is schade aan eigen zaken meeverzekerd voor een vast bedrag. Bijvoorbeeld voor € 100.000,-. Deze dekking komt bovenop het verzekerd bedrag aansprakelijkheid.

 

Vervangend object

Wordt uw eigen materiaal tijdens reparatie of revisie vervangen door een niet eigenaar toebehorend gelijkwaardig object?. Dan geldt de dekking aansprakelijkheid ook voor dit vervangende object. Dit is alleen van toepassing als de aansprakelijkheid niet onder een andere verzkering is gedekt.

 

Casco Dekking.

De cascodekking dekt beschadiging en verlies van:

 • Het verzekerde object
 • De tot de standaarduitrusting van het verzekerde object behorende accessoires
 • Niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires die aan of in het verzekerd object zijn bevestigd, tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis
 • Niet tot de standaard uitrusting behorende accessoires die de veiligheid bevorderen, tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis
 • Verder valt onder de cascodekking: de kosten van berging, noodzakelijke bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur, tot het voor casco verzekerde bedrag

ZZP steeds beter beschermd. Noodzaak verzekeringen blijft groot.

De rechtspositie van de zzp’er wordt steeds beter. Als je nu denkt dat je al je verzekeringen de deur uit kunt doen, heb je het mis. De noodzaak om je als zelfstandige goed te verzekeren blijft groot.
Sinds 1 juli 2012 moeten ondernemers ingehuurde zzp’ers dezelfde bescherming  bieden tegen arbeidsrisico’s op de werkplaats als medewerkers in loondienst. Daarnaast ligt er een uitspraak van de Hoge Raad die een opdrachtgever aansprakelijk heeft gesteld voor de invaliditeit van een zzp’er.
Goed verzekeren
Ondanks de betere bescherming, ben je als zelfstandige nog gewoon een ondernemer die zelf verantwoordelijk is voor de risico’s die bij het ondernemerschap horen. Zoals aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en inkomensderving. Het feit dat ondernemers die jou inhuren jou op de werkvloer per 1 juli 2012 dezelfde bescherming moeten bieden tegen arbeidsrisico’s als hun vaste werknemers, verandert hier niets aan. Als je namelijk dezelfde bescherming krijgt en schade veroorzaakt, ben je hier zelf voor verantwoordelijk.
Ook een uitspraak van de Hoge Raad in maart 2012 is weliswaar een stevig signaal aan werkgevers om hun zzp’ers goed te beschermen, maar kan niet worden gezien als een ultieme garantie voor de zelfstandige. De Hoge Raad stelde in een zaak waarbij een zelfstandige, zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, een been verloor na een ongeval op een bouwplaats, de opdrachtgever verantwoordelijk voor de schade. Hiervoor heeft de zelfstandige wel zeven jaar moeten procederen. Als je dus niet goed verzekerd bent, kan het jaren duren om je gelijk te halen en heb je ondertussen nergens recht op. Het is en blijft dus belangrijk om je als zzp’er goed te verzekeren. De gedachte dat zzp’ers en werknemers door de nieuwe arboregels en de uitspraak van de Hoge Raad juridisch gelijk zijn, is onjuist en verraderlijk.
De belangrijkste verzekeringen die je als zzp’er zou moeten hebben zijn:
·        Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
·        Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
·        Arbeidsongeschiktheidsverzekering
·        Rechtsbijstandsverzekering

Gevolgen werkgever

Als werkgever ben je dus verplicht om op de werkvloer zzp’ers en je eigen medewerkers dezelfde bescherming te bieden. Het dringende advies is om je hieraan te houden. Als je namelijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeluk met een zzp’er kan je dit veel geld kosten. Neem je de regels in acht, hoef je niet bang te zijn om met zzp’ers te werken aangezien zij als ondernemer zelf verantwoordelijk zijn voor de risico’s die zij lopen. Als het goed is heb je als ondernemer al een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Check bij je verzekeraar wat er in de polisvoorwaarden staat over zzp’ers. Bij sommige verzekeraars zijn zzp’ers namelijk al meeverzekerd, terwijl andere deze expliciet uitsluiten. Hiermee voorkom je nare verassingen als je met een bedrijfsongeval geconfronteerd wordt.

Een RI&E? Wat is dat ook al weer?

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

 

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of  te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E  zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

 

De RI&E is niet ingewikkeld. Wel verplicht voor iedere ondernemer met personeel!

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wel. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E  via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel:

Inspectie SZW controleert hier dan ook op.

 

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

 

Alles wat u moet weten over de RI&E!

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Daarom heeft het Steunpunt RI&E -instrumenten speciaal voor ondernemers in het MKB een handleiding opgesteld voor het zélf uitvoeren van een RI&E De brochure ‘Aan de slag met de RI&E’  is nu gratis te downloaden via www.rie.nl

In deze brochure vindt u alle informatie die u kan helpen om een RI&E te maken. Door deze boekje als leidraad te gebruiken en de stappen uit te voeren, zorgt u dat u uw zaak op orde heeft. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Wie slim is, voert zijn RI&E dus gemakkelijk (en goedkoop!) zelf uit.

 

Veel ondernemers niet voorbereid op wanbetaling

Veel ondernemers niet voorbereid op wanbetaling

dinsdag 22 mei 2012 07:28
AMSTERDAM/ABCOUDE – Nederlandse ondernemers leveren massaal op krediet. De meeste van hen krijgen vervolgens rekeningen niet betaald. Bij sommige ondernemers kost dat zelfs een kwart van de omzet of meer.

Toch dekt bijna de helft van de ondernemers zich niet tegen wanbetaling in.

– Meeste bedrijven leveren op krediet

-Wanbetaling vaak voorkomende schadepost

– Veel ondernemers onvoorbereid

 

Dat blijkt uit onderzoek van Nederlands grootste kredietverzekeraar Atradius en ondernemersportal BusinessCompleet.nl onder 1272 ondernemers.

Meeste bedrijven leveren op krediet

Nederlandse ondernemers leveren massaal op krediet. 31 procent van de bedrijven levert altijd op krediet en nog eens 26 procent doet dat soms. Een kleine 40 procent levert nooit op krediet.

Leveren op krediet regel bij b2b

Leveren op krediet is vooral regel bij bedrijven die zaken doen met andere bedrijven. Bijna de helft van de b2b-bedrijven levert altijd op krediet en minder dan eenderde doet dat nooit. Bedrijven met personeel leveren vaker op krediet dan zzp’ers. Onder bedrijven met 16 tot 50 man personeel levert slechts 28 procent nooit op krediet. Bij zzp’ers is dat de helft.

Bert Bruning, Directeur Atradius Nederland legt uit: “Nederlandse ondernemers handelen vooral op basis van wederzijds vertrouwen. Dat is een groot goed in zakendoen. De huidige economische omstandigheden vragen echter steeds meer om zekerheid dat geleverde goederen en diensten ook betaald worden. Ondernemers zouden er dan ook goed aan doen zich beter te wapenen tegen het risico van wanbetaling.”

Wanbetaling vaak voorkomende schadepost

Een ruime meerderheid van de ondernemers (59 procent) heeft ooit te maken gehad met wanbetaling. Bij het leeuwendeel van hen en bij 52,5 procent van alle ondernemers gebeurde dat ook in het afgelopen jaar. Bijna eenderde van de ondernemers had in het afgelopen jaar 1 of 2 wanbetalers, bij een kleine 12 procent waren het er 3 tot 5. Een kleine 4 procent van alle ondernemers werd het afgelopen jaar met meer dan 10 wanbetalers geconfronteerd.

Schade door wanbetaling kan flink oplopen

De kosten en afschrijvingen als gevolg van wanbetaling lopen flink uiteen. Ruim tweederde van de ondernemers die met wanbetaling werden geconfronteerd, verloor minder dan 5 procent van de omzet. Nog eens een kleine 9 procent had tussen de 5 en 10 procent schade, bij ruim 2 procent was het tussen de 10 en 25 procent en ruim 1 procent verloor zelfs een kwart van de omzet of meer. Bijna 20 procent wist niet hoeveel schade zij hadden door wanbetaling.

Veel ondernemers onvoorbereid

Ondanks de risico’s is bijna de helft van de ondernemers niet op wanbetaling voorbereid. Maar liefst 43,2 procent zegt zich niet tegen wanbetaling in te dekken. 26,5 procent laat klanten vooruit of onder rembours betalen en 23,7 procent stuurt achteraf een incassobureau of deurwaarder. 11,2 Procent vraagt kredietinformatie op over potentiële klanten, 3,2 procent heeft een kredietverzekering en 2,2 procent maakt gebruik van factoring.

Pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar. Vanaf volgend jaar pensioenleeftijd ieder jaar stijgend met 1 maand.

‘Pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar’

DEN HAAG – De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met een maand omhoog. Ook in 2014 en 2015 stijgt hij met een maand.

Daarna volgen drie jaarlijkse stappen van twee maanden, om in 2019 te stijgen naar 66 jaar. Dat staat in de definitieve versie van het Lente-akkoord dat VVD, CDA. D66 , GroenLinks en de ChistenUnie zijn overeengekomen.

Vervolgens stijgt de pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar. Dat laatste is een jaar eerder dan de vijf partijen eerder van plan waren, zo bevestigde woensdag een ingewijde.

De afspraken, waarover de vijf partijen het in de nacht van dinsdag op woensdag definitief eens werden, betekent een streep door het pensioenakkoord dat het kabinet eerder met de vakbonden en werkgevers sloot.

Na de officiële presentatie van het Lente-akkoord, die naar verwachting eind volgende week plaats heeft, zal minister Henk Kamp (Sociale Zaken) de sociale partners informeren over de ontstane situatie. Volgens het oorspronkelijke pensioenakkoord zou de AOW-leeftijd in 2020 in één keer van 65 naar 66 jaar gaan. In 2025 zou dat 67 jaar worden.

 

 

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar uw reactie op dit definitieve besluit. Hoe denkt  u nu over eerder stoppen met werken? Uw pensioeninkomen ? De gevolgen voor uw huidige inkomensvoorzieningen?

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ?

 

De Risico’s

Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, zomaar een aantal zaken waarvoor u als ondernemer/professional aansprakelijk gesteld kan worden. Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent.

In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Bijvoorbeeld een accountant die op het matje wordt geroepen omdat hij een jaarrekening ten onrecht heeft goedgekeurd, een belastingspecialist die een boze klant aan de lijn krijgt omdat hij in diens belastingaangifte per ongeluk een verkeerd getal heeft ingevuld, een IT-specialist die door een klant wordt terechtgewezen vanwege een programmeerfout. Zelfs de beste ondernemer kan weleens een fout maken. Zo’n fout kan grote gevolgen hebben, want de schade door een vergissing, nalatigheid of onoplettendheid kan groot zijn.

 

Toegenomen aansprakelijkheidsrisico’s

De volgende factoren zorgen er tevens voor dat de risico’s de afgelopen jaren zijn toegenomen en de komende jaren verder zullen toenemen:

 • Door maatschappelijke en  economische ontwikkelingen is men zich steeds meer bewust van claims rond verzekeringen en is de ‘claims’ cultuur die men in Amerika en Engeland kent steeds meer naar Nederland aan het bewegen.
 • Nieuwe technieken, complexe opdrachten met tussentijdse wijzigingen als gevolg van “voortschrijdend inzicht” bij de klant, hebben de kans op fouten/vergissingen/vertragingen  vergroot.
 • Klanten bepalen steeds vaker de contractuele voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst.
 • Leveranciers worden in toenemende mate geconfronteerd met hoge of zelfs onbeperkte  aansprakelijkheidslimieten voor zowel directe als indirecte schade.
 • Door toenemende concurrentie zijn ondernemingen meer geneigd om hun diensten uit te breiden en hun prestaties te verbeteren, waardoor het risico op een eventuele fout/misstap/vergissing hoger wordt.

Bovengenoemde trend zien wij ook terug in onze eigen praktijk, het aantal schademeldingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

 

Uw belang bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1- Risicobeheersing

Met een beroepsaansprakelijkheidsoplossingen wentelt u het gedekte aansprakelijkheidsrisico en ook de vaak hoge bijkomende kosten (verdedigingskosten, kosten van onderzoek en mediation) af op een verzekeraar. De impact van een dergelijke aanspraak op de continuatie van uw onderneming en de voortgang van de bedrijfsvoering in uw onderneming zal hierdoor geminimaliseerd worden.

2- Juridisch

De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wellicht beperkt of uitsluit, niet altijd respecteren. Een beroepsaansprakelijkheidsoplossing geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter terzijde worden geschoven.

3- Commercieel

Dikwijls schrijven opdrachtgevers aan leveranciers voor, dat zij zich dienen te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u als leverancier kans dat opdrachten u niet worden gegund.

4- Voldoen aan wet- en regelgeving

Er zijn overkoepelende beroepsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor haar leden. Verder is er wetgeving vanuit de Europese Unie op komst waarin als uitgangspunt is opgenomen dat ondernemingen die diensten in Europese Unie-staten aanbieden, in beginsel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere vorm van financiële garantie dienen te hebben.

5- Zuivere Vermogensschade, waar gedekt

De meeste bedrijven hebben wel een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt echter geen zuivere vermogensschadeEr is zuivere vermogensschade  wanneer er geen sprake is van directe schade aan zaken van derden of letsel van personen. Uw opdrachtgever/klant of een derde lijdt dan een financieel nadeel, welke kan bestaan uit:

 • directe schade, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met vertraging, extra kosten die opdrachtgever heeft gemaakt of  nog moet maken om de prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te      laten beantwoorden, kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 • indirecte schade, zoals verlies van omzet, gederfde winst en gemiste besparingen.

Het is aan te raden om de bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid bij dezelfde verzekeraar af te sluiten om zo eventuele onnodige overlappingen of gemis in de dekking te voorkomen.

Waarop moet je letten als je op zoek gaat naar zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

1- Kosten en Eigen Risico

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet goedkoop. De premiehoogte hangt onder andere af van je beroep, de grootte van je bedrijf, het type klanten en de omvang van de opdrachten. Je moet al snel rekenen op 500 tot 1.000 euro per jaar, voor een verzekerd bedrag van ongeveer een half miljoen euro. Hierbij geldt bovendien een eigen risico van veelal 1.000 tot 2.500 euro.

Er kunnen tussen verzekeraars grote verschillen bestaan in de hoogte van de premie en het eigen risico. Maar dit is niet het enige punt waarop je moet letten. Kijk goed wat je hiervoor terug krijgt. Hoe hoog is bijvoorbeeld de dekking per schadegeval en per jaar? Is schade aan goederen en personen meeverzekerd (dit komt zelden voor) of uitgesloten? In het laatste geval kun je je daar wel apart voor bijverzekeren. Als je een beroep hebt waarbij je een groot risico loopt om materiële schade of letselschade te veroorzaken – zoals medische beroepen – is dat geen overbodige luxe.

2- Inlooprisico/Uitlooprisico

Verzekeraars hanteren doorgaans het zogeheten ‘claims made’-principe. Dit betekent dat je alleen dekking krijgt voor zaken die tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst hebben plaatsgevonden én zijn gemeld. Word je aansprakelijk gesteld voor een fout die je hebt gemaakt vóór je de polis afsloot, dan vis je achter het net. Dit heet inlooprisico. Het kan ook voorkomen dat een fout pas aan het licht komt nadat je de polis hebt beëindigd, bijvoorbeeld omdat je je bedrijf hebt stopgezet en weer in loondienst bent gaan werken. Ook dan heb je pech; zelfs als je de fout had gemaakt tijdens de periode waarin je verzekerd was. Dit heet uitlooprisico. Je kunt beide risico’s vaak bijverzekeren. Hieraan hangt uiteraard wel een prijskaartje.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk. Het is dan ook van groot belang dat de verzekeraar goed thuis is in jouw branche, zodat de dekking optimaal aansluit bij jouw werkzaamheden en de verzekeraar jou gericht kan adviseren hoe je eventuele aansprakelijkheidsclaims kunt voorkomen.

3- Algemene voorwaarden

Dit laatste is van groot belang. Met de juiste maatregelen kun je niet alleen veel ellende voorkomen, maar ook de gekozen dekking inperken en dus kosten besparen. Stel bijvoorbeeld goede algemene voorwaarden op: regels die je hanteert bij leveringen, verkoop of inkoop. Je kunt hiermee risico’s afdekken die je als bedrijf niet wil lopen en de aansprakelijkheid begrenzen. Aan algemene voorwaarden worden wel wettelijke eisen gesteld. Je kunt niet zomaar elke aansprakelijkheid afwijzen: de bepalingen moeten wel redelijk zijn. Ook moet je de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant verstrekken. Op de website van de Kamer van Koophandel kun je meer lezen over alle regels omtrent algemene voorwaarden. Je vindt daar ook modelvoorwaarden. Probeer de tekst wel zo goed mogelijk af te stemmen op je werkzaamheden.  Het opstellen van algemene voorwaarden is overigens niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om te doen en sommige verzekeraars stellen deze bovendien als voorwaarde. Je kunt je algemene voorwaarden eventueel deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat ze openbaar toegankelijk zijn en voor iedereen duidelijk zijn. Dit kost 18 euro per jaar. Je kunt ze ook bij de arrondissementsrechtbank deponeren. Hiervoor ben je eenmalig 97 euro kwijt.
 

4- Alles op papier

Wil je onterechte aansprakelijkheidsclaims voorkomen, stel dan ook waar mogelijk een opdrachtbevestiging op, waarin staat wat jij en je klant van elkaar kunnen verwachten. Wat ga je precies leveren en wanneer is je deadline? Welke vergoeding krijg je? Hoeveel werkuren zijn hiervoor begroot? Wat ontvang je als je extra werk moet verrichten of als de werkzaamheden meer tijd kosten dan afgesproken? Neem ook ontbindende voorwaarden op voor het geval de opdrachtgever zich niet aan de afspraken houdt. In principe is een telefonisch verstrekte opdracht ook rechtsgeldig, maar om misverstanden te voorkomen is het slim alles even op papier te zetten. Je staat dan ook sterker bij onenigheid.
Verder is het belangrijk dat je niet klakkeloos instemt met de inkoopvoorwaarden van je klant. Scan de tekst op onredelijke bepalingen en onderhandel hier waar nodig over.
Met deze maatregelen kun je niet voorkomen dat je ooit een fout maakt in je werk. Maar de kans op juridisch getouwtrek over aansprakelijkheid wordt wel een stuk kleiner.

 

Maatwerkverzekering of standaardverzekering?

Het regelen en verzekeren van beroepsaansprakelijkheid is vaak maatwerk.

Toch zijn er steeds meer verzekeraars die ook standaardverzekeringen aanbieden voor specifieke beroepsgroepen. Zo is is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviesbureaus van HDI-Gerling. Zie ook  www.hdi-gerling.nl Deze verzekering is afgestemd op de specifieke aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwel alle typen consultants. Bijvoorbeeld in de gebieden:  aanbestedingen, arbeidsomstandigheden, communicatie, financiën, HRM & P&O, juridisch, marketing, organisatie , werving & selectie etc . Deze verzekering biedt dekking voor beroepsaansprakelijkheid (BA) en optioneel voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). De verzekering is geschikt voor adviesbureaus met een omzet tot EUR 1.000.000,-

Voor beroepsaansprakelijkheid kan er worden gekozen uit twee verzekerde bedragen, namelijk € 500.000-, en € 1.250.000-, per aanspraak en per contractsjaar. Het eigen risico bedraagt € 500-, per aanspraak. De premie is afhankelijk van de omzet en het verzekerd bedrag. In onderstaande tabel geven wij een indicatie.

*per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting

Omzet Verzekerd bedrag Premie*
Tot  € 200.000 €       500.000 €      480
€    1.250.000 €      675
€  500.000- € 650.000 €       500.000 €   1.225
€    1.250.000 €   1.715

 

Voor bedrijfsaansprakelijkheid kan er ook worden gekozen uit twee verzekerde bedragen: € 1.250.000-, en € 2.500.000-, In onderstaande tabel geven wij een indicatie:

*per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting

Loonsom Verzekerd Bedrag Premie*
€ 150.000- € 200.000 €  1.250.000 €  190
€ 2.500.000 €  235
€ 500.000- € 550.000 € 1.250.000 €  575
€ 2.500.000 €  720

 

 

Wilt u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviesbureaus aanvragen? Vul dan bijgaand vragenformulier in avfbaadviesbureaus   en stuur deze per mail ( info@hakzeverzekeringen.nl)   ingevuld retour aan Hakze Verzekeringen.