motorverzekering

Wet Aansprakelijkheidsverzekerings Motorrijtuigen(WAM)

 

Wat staat er in de WAM?

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet, indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven.

De verplichting tot verzekering met betrekking tot een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven, wordt opgeheven, indien het motorrijtuig buiten gebruik wordt gesteld en gehouden door plaatsing daarvan buiten een weg, gevolgd door een door de verzekeraar overeenkomstig artikel 13 aan de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, gedane kennisgeving van schorsing van de verzekering wegens buitengebruikstelling van het motorrijtuig. De in de vorige zin bedoelde opheffing van de verzekeringsplicht eindigt, zodra de verzekeraar overeenkomstig artikel 13 aan de Dienst Wegverkeer kennis heeft gegeven van de beëindiging van de schorsing, zodra het motorrijtuig zich op een weg bevindt of zodra het deelneemt aan het verkeer op een terrein.

Kortom: alles wat zich motorisch kan voortbewegen en waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden?

Wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA).

De WA-verzekering voldoet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) daaraan stelt en dekt de financiële gevolgen van de schade die door uw schuld aan anderen is toegebracht.  Voor WA-schade geldt geen eigen risico.

WA en Beperkte cascoverzekering (WA-extra).

De WA en Beperkte cascoverzekering is een uitgebreide dekking. Deze verzekering vergoedt naast schade toegebracht aan anderen onder andere schade aan of verlies van uw motorrijtuig door:

-brand, explosie en kortsluiting

-diefstal, inbraak, joyriding, oplichting en verduistering

-ruitbreuk

-storm

-aanrijding met loslopende dieren.

WA en Volledige cascoverzekering (allrisk).

De WA en volledige cascoverzekering geeft de meest uitge­breide dekking. Deze verzekering vergoedt naast schade toege­bracht aan anderen, onder andere schade aan of verlies van uw motorrijtuig door:

-botsing, aanrijding, slippen

-brand, explosie en kortsluiting

-diefstal, inbraak, joyriding, oplichting en verduistering

-ruitbreuk

-storm

-aanrijding met loslopende dieren.

Mogelijke uitbreidingen zijn nog:

-ongevallen inzittenden

-schadeverzekering inzittenden

-rechtsbijstand

-no-claimbeschermer

Wilt u  de premie weten voor uw motorrijtuig?  Of wilt u een verzekering afsluiten? Neem dan contact met ons op!