levensverzekering

 

 

 

 

 

Algemeen
Als u een levensverzekering wilt afsluiten, kunt u uit allerlei vormen van levensverzekeringen kiezen. De ene levensverzekering keert op een afgesproken moment in één keer een bedrag uit. De andere polis keert periodiek uit. Soms kunt u volstaan met het betalen van een eenmalige premie, bij andere levensverzekeringen bent u verplicht om regelmatig een bedrag te betalen.

Als een levensverzekering wordt afgesloten, maken de verzekeraar en de verzekeringnemer afspraken over het uitkeren van een bedrag als een onzeker voorval zich voordoet. Het onzekere voorval hangt samen met het leven van een persoon, de verzekerde. De verzekerde moet op een afgesproken datum nog leven of juist zijn overleden. De verzekeraar kan het afgesproken bedrag in één keer uitbetalen of periodiek geld overmaken. In ruil voor de mogelijke uitkering betaalt de verzekeringnemer een bijdrage aan de verzekeraar. Soms volstaat een eenmalige koopsom, in andere gevallen vraagt de verzekeraar regelmatig om een premie.

Uitkering bij leven, bij overlijden of gemengde verzekering

Bij de verzekeraar kunt u kiezen uit drie soorten levensverzekeringen: de uitkering bij leven, de uitkering bij overlijden en de gemengde verzekering.

Gaat uw voorkeur uit naar een uitkering bij leven, dan betaalt de verzekeraar alleen een bedrag uit als u op de afgesproken einddatum nog in leven bent. Overlijdt u voor die datum, dan hebben uw nabestaanden geen recht op een uitkering. U kunt ook een uitkering bij overlijden afspreken. Dan betaalt de verzekeraar uit aan de nabestaanden als u voor de afgesproken datum overlijdt. Leeft u op dat moment nog, dan ontvangt u niets. U kunt nog kiezen uit een gelijkblijvende of dalende overlijdensrisicoverzekering. De gemengde levensverzekering is een combinatie van beide uitkeringen. De verzekeraar betaalt uit als u leeft op de einddatum of maakt een bedrag over aan uw nabestaanden als u eerder overlijdt.

Uitkering ineens of periodiek
Als het onzekere voorval zich voordoet, moet de verzekeraar uitkeren. U kunt vaak bepalen of een eenmalige uitkering volstaat of dat u of uw nabestaanden periodiek een bedrag willen ontvangen. Bij een uitkering ineens is sprake van een kapitaalverzekering. Deze verzekering komt vaak voor in combinatie met een hypotheek. Dan gaat het om de spaarhypotheek, de levenhypotheek, de hybride hypotheek en sommige beleggingshypotheken. Ook de losse overlijdensrisicoverzekering is een kapitaalverzekering. Keert de verzekeraar periodiek een bedrag uit dan gaat het vaak om een lijfrenteverzekering.

Kapitaalverzekering eigen woning
Bij de kapitaalverzekering eigen woning gaat het altijd om een uitkering ineens op een afgesproken moment. Daarbij kan het gaan om uitkering bij leven op de einddatum of overlijden voor de afgesproken datum. Deze verzekering kan alleen tegen regelmatige premiebetaling worden afgesloten. De uitkering moet gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij de overlijdensrisicoverzekering is altijd sprake van een uitkering ineens als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Er volgt geen uitkering bij leven op de einddatum. De levensverzekering kan op 2 levensworden afgesloten. De verzekeringnemer moet hiervoor regelmatig een premie betalen. De nabestaanden kunnen meestal zelf bepalen waaraan het bedrag wordt besteed.

Tip:
De premies op overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren tot wel 75% gedaald. Deze forse premiedalingen zijn het gevolg van de hogere levensverwachting en de efficiëntere processen bij verzekeraars. U kunt hier nu op besparen!
Vul de Premie-checker Premie Checker in en bekijk hoeveel u kunt besparen over de looptijd van de verzekering.

Lijfrenteverzekering
Afhankelijk van de gemaakte afspraken keert de verzekeraar een bedrag uit op de einddatum of na eerder overlijden. De ontvangers moeten een uitkering aankopen. De verzekeringnemer kan eenmalig een koopsom storten of periodiek een bedrag overmaken naar de verzekeraar. De lijfrenteverzekering dient vaak als aanvulling op het pensioen. Bekende lijfrentevormen zijn de levenslange oudedagslijfrente, de tijdelijke oudedagslijfrente, de nabestaandenlijfrente en de lijfrente voor invalide kinderen.