verzekering

Als u iemand in dienst neemt, dan wordt u werkgever. Als werkgever krijgt u verschillende verplichtingen. U moet bijvoorbeeld loonheffing betalen, premies voor de werknemersverzekeringen afdragen en een loonadministratie bijhouden. Daarbij komen nog de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wettelijke verplichtingen zorgen voor extra financiële risico’s voor uw bedrijf. Met diverse verzekeringsoplossingen kunt u deze financiële risico’s te lijf gaan. Wij staan u bij met onderstaande personeelsverzekeringen:

Ziekteverzuimverzekering
Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering dienen alle werknemers die op de loonlijst staan, te worden aangemeld. Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA’s uit van deze verzekering.

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk minimaal 70% van hun loon doorbetalen. Dit bedrag is wel aan een maximumdagloon gebonden (per 1 januari 2012 is dat 191,82 euro bruto per dag. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt afspraken uit een collectieve arbeidsovereenkomst vaak meeverzekeren.

Collectieve Ongevallenverzekering
Met een collectieve Ongevallenverzekering krijgt een werknemer een uitkering als hij door een ongeval overlijdt, of als hij voor altijd invalide blijft.De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen. Bovendien beschermt u uw onderneming tegen de financiële gevolgen hiervan omdat u als werkgever bij altijd aansprakelijk bent voor materiële en letselschade van uw personeel. (zie ons artikel werkgeversaansprakelijk bij onderdeel nieuws) U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

  • u bent alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren, en onderweg van huis naar het werk en terug
  • u bent verzekerd voor alle ongevallen van een werknemer. U bent dus 24 uur per dag verzekerd

In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, krijgt de werknemer meestal de uitkering. Als de werknemer overlijdt, krijgen de erfgenamen meestal de uitkering.

WGA- eigenrisicodragersverzekering
De WGA- eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA(regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA- uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Met een verzekering voor WGA- eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen. De WGA is een uitkering voor werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn.

De WGA- eigenrisicodragersverzekering is voor werkgevers die zelf de WGA- uitkeringen betalen. En voor werkgevers die dat willen gaan doen. Om eigenrisicodrager te kunnen worden, moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de volgende kosten:

  • de WGA- uitkeringen van uw werknemers
  • de premies van de werknemersverzekeringen
  • de premies voor de Zorgverzekeringswet

U krijgt van de verzekeraar ook een garantieverklaring. In deze verklaring staat dat u bent verzekerd. Deze verklaring moet u aan de Inspecteur van de Belastingdienst geven. Pas daarna geeft de Inspecteur u toestemming om eigenrisicodrager van de WGA te worden.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.