Arbowet. Is uw bedrijf er klaar voor?

Zo houdt u zich aan de Arbowet.

Het is belangrijk dat u zich aan de Arbowet houdt. Want goede arbeidsomstandigheden zijn van groot belang en als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, riskeert u een boete. Maar welke verplichtingen gelden er precies? In dit artikel zetten we een aantal belangrijke punten voor u op een rij.

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om samen met hun werknemers te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij u als werkgever. U heeft onder andere te maken met de volgende verplichtingen, die we daarna stuk voor stuk toelichten.

• Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
• Preventiemedewerker
• Bedrijfshulpverlener (BHV’er)
• Bescherming tegen psychosociale belasting

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
In de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor het personeel en de maatregelen die uw bedrijf daartegen neemt. Ieder bedrijf met personeel moet er een hebben. Laat u maximaal 40 uur per week arbeid verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld)? Dan volstaat een checklist gezondheidsrisico’s. De RI&E moet getoetst worden door een arbodeskundige, tenzij er een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging wordt gebruikt (waarover soms afspraken in de CAO zijn gemaakt). Bij meer dan 25 werknemers is toetsing altijd verplicht.

Preventiemedewerker
Elk bedrijf moet ten minste 1 preventiemedewerker hebben. Dit kan een medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag dit ook de directeur zijn. Het mag niet iemand van buiten zijn, behalve als het niet mogelijk is om binnen het bedrijf iemand aan te stellen. De preventiemedewerker moet voldoende deskundig en ervaren zijn, en voldoende tijd krijgen voor zijn taken. In de RI&E moet staan hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:
1. (Mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E.
2. Adviseren van–en samenwerken met–de OR of personeelsvertegenwoordiging over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
3. Uitvoeren van arbomaatregelen.

Bedrijfshulpverlener (BHV’er)
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Hij weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hij kan reanimeren en EHBO verlenen. De directeur van een bedrijf mag zelf ook BHV’er zijn. Er moet wel altijd iemand aanwezig zijn die zijn taken kan overnemen als hij afwezig is. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Maar er moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s.

Enkele aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:
•Laat BHV’ers (herhalings)cursussen volgen en zorg dat er regelmatig geoefend wordt.
•Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf en zorg voor voldoende BHV’ers tijdens bijvoorbeeld nachtdiensten of speciale evenementen.
•Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden. Wel kunnen medewerkers gestimuleerd worden met een jaarlijkse vergoeding voor deze extra taken.

Bescherming tegen psychosociale belasting
Bedrijven zijn verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hiervan een onderdeel zijn. Die is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Een vertrouwenspersoon bekijkt welke oplossingen er zijn en adviseert over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Enkele aandachtspunten bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon:
•U kunt kiezen voor een interne vertrouwenspersoon of een vertrouwenspersoon buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie.
•Het is niet verstandig om een personeelsfunctionaris of een bedrijfsmaatschappelijk werker aan te stellen als vertrouwenspersoon, want dit kan botsen met de reguliere taken.

Bronnen en meer informatie
• www.arboned.nl
• www.arboportaal.nl
• www.rie.nl