Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ?

 

De Risico’s

Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, zomaar een aantal zaken waarvoor u als ondernemer/professional aansprakelijk gesteld kan worden. Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent.

In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Bijvoorbeeld een accountant die op het matje wordt geroepen omdat hij een jaarrekening ten onrecht heeft goedgekeurd, een belastingspecialist die een boze klant aan de lijn krijgt omdat hij in diens belastingaangifte per ongeluk een verkeerd getal heeft ingevuld, een IT-specialist die door een klant wordt terechtgewezen vanwege een programmeerfout. Zelfs de beste ondernemer kan weleens een fout maken. Zo’n fout kan grote gevolgen hebben, want de schade door een vergissing, nalatigheid of onoplettendheid kan groot zijn.

 

Toegenomen aansprakelijkheidsrisico’s

De volgende factoren zorgen er tevens voor dat de risico’s de afgelopen jaren zijn toegenomen en de komende jaren verder zullen toenemen:

  • Door maatschappelijke en  economische ontwikkelingen is men zich steeds meer bewust van claims rond verzekeringen en is de ‘claims’ cultuur die men in Amerika en Engeland kent steeds meer naar Nederland aan het bewegen.
  • Nieuwe technieken, complexe opdrachten met tussentijdse wijzigingen als gevolg van “voortschrijdend inzicht” bij de klant, hebben de kans op fouten/vergissingen/vertragingen  vergroot.
  • Klanten bepalen steeds vaker de contractuele voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst.
  • Leveranciers worden in toenemende mate geconfronteerd met hoge of zelfs onbeperkte  aansprakelijkheidslimieten voor zowel directe als indirecte schade.
  • Door toenemende concurrentie zijn ondernemingen meer geneigd om hun diensten uit te breiden en hun prestaties te verbeteren, waardoor het risico op een eventuele fout/misstap/vergissing hoger wordt.

Bovengenoemde trend zien wij ook terug in onze eigen praktijk, het aantal schademeldingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

 

Uw belang bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1- Risicobeheersing

Met een beroepsaansprakelijkheidsoplossingen wentelt u het gedekte aansprakelijkheidsrisico en ook de vaak hoge bijkomende kosten (verdedigingskosten, kosten van onderzoek en mediation) af op een verzekeraar. De impact van een dergelijke aanspraak op de continuatie van uw onderneming en de voortgang van de bedrijfsvoering in uw onderneming zal hierdoor geminimaliseerd worden.

2- Juridisch

De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wellicht beperkt of uitsluit, niet altijd respecteren. Een beroepsaansprakelijkheidsoplossing geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter terzijde worden geschoven.

3- Commercieel

Dikwijls schrijven opdrachtgevers aan leveranciers voor, dat zij zich dienen te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u als leverancier kans dat opdrachten u niet worden gegund.

4- Voldoen aan wet- en regelgeving

Er zijn overkoepelende beroepsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor haar leden. Verder is er wetgeving vanuit de Europese Unie op komst waarin als uitgangspunt is opgenomen dat ondernemingen die diensten in Europese Unie-staten aanbieden, in beginsel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere vorm van financiële garantie dienen te hebben.

5- Zuivere Vermogensschade, waar gedekt

De meeste bedrijven hebben wel een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt echter geen zuivere vermogensschadeEr is zuivere vermogensschade  wanneer er geen sprake is van directe schade aan zaken van derden of letsel van personen. Uw opdrachtgever/klant of een derde lijdt dan een financieel nadeel, welke kan bestaan uit:

  • directe schade, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met vertraging, extra kosten die opdrachtgever heeft gemaakt of  nog moet maken om de prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te      laten beantwoorden, kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
  • indirecte schade, zoals verlies van omzet, gederfde winst en gemiste besparingen.

Het is aan te raden om de bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid bij dezelfde verzekeraar af te sluiten om zo eventuele onnodige overlappingen of gemis in de dekking te voorkomen.

Waarop moet je letten als je op zoek gaat naar zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

1- Kosten en Eigen Risico

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet goedkoop. De premiehoogte hangt onder andere af van je beroep, de grootte van je bedrijf, het type klanten en de omvang van de opdrachten. Je moet al snel rekenen op 500 tot 1.000 euro per jaar, voor een verzekerd bedrag van ongeveer een half miljoen euro. Hierbij geldt bovendien een eigen risico van veelal 1.000 tot 2.500 euro.

Er kunnen tussen verzekeraars grote verschillen bestaan in de hoogte van de premie en het eigen risico. Maar dit is niet het enige punt waarop je moet letten. Kijk goed wat je hiervoor terug krijgt. Hoe hoog is bijvoorbeeld de dekking per schadegeval en per jaar? Is schade aan goederen en personen meeverzekerd (dit komt zelden voor) of uitgesloten? In het laatste geval kun je je daar wel apart voor bijverzekeren. Als je een beroep hebt waarbij je een groot risico loopt om materiële schade of letselschade te veroorzaken – zoals medische beroepen – is dat geen overbodige luxe.

2- Inlooprisico/Uitlooprisico

Verzekeraars hanteren doorgaans het zogeheten ‘claims made’-principe. Dit betekent dat je alleen dekking krijgt voor zaken die tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst hebben plaatsgevonden én zijn gemeld. Word je aansprakelijk gesteld voor een fout die je hebt gemaakt vóór je de polis afsloot, dan vis je achter het net. Dit heet inlooprisico. Het kan ook voorkomen dat een fout pas aan het licht komt nadat je de polis hebt beëindigd, bijvoorbeeld omdat je je bedrijf hebt stopgezet en weer in loondienst bent gaan werken. Ook dan heb je pech; zelfs als je de fout had gemaakt tijdens de periode waarin je verzekerd was. Dit heet uitlooprisico. Je kunt beide risico’s vaak bijverzekeren. Hieraan hangt uiteraard wel een prijskaartje.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk. Het is dan ook van groot belang dat de verzekeraar goed thuis is in jouw branche, zodat de dekking optimaal aansluit bij jouw werkzaamheden en de verzekeraar jou gericht kan adviseren hoe je eventuele aansprakelijkheidsclaims kunt voorkomen.

3- Algemene voorwaarden

Dit laatste is van groot belang. Met de juiste maatregelen kun je niet alleen veel ellende voorkomen, maar ook de gekozen dekking inperken en dus kosten besparen. Stel bijvoorbeeld goede algemene voorwaarden op: regels die je hanteert bij leveringen, verkoop of inkoop. Je kunt hiermee risico’s afdekken die je als bedrijf niet wil lopen en de aansprakelijkheid begrenzen. Aan algemene voorwaarden worden wel wettelijke eisen gesteld. Je kunt niet zomaar elke aansprakelijkheid afwijzen: de bepalingen moeten wel redelijk zijn. Ook moet je de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant verstrekken. Op de website van de Kamer van Koophandel kun je meer lezen over alle regels omtrent algemene voorwaarden. Je vindt daar ook modelvoorwaarden. Probeer de tekst wel zo goed mogelijk af te stemmen op je werkzaamheden.  Het opstellen van algemene voorwaarden is overigens niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om te doen en sommige verzekeraars stellen deze bovendien als voorwaarde. Je kunt je algemene voorwaarden eventueel deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat ze openbaar toegankelijk zijn en voor iedereen duidelijk zijn. Dit kost 18 euro per jaar. Je kunt ze ook bij de arrondissementsrechtbank deponeren. Hiervoor ben je eenmalig 97 euro kwijt.
 

4- Alles op papier

Wil je onterechte aansprakelijkheidsclaims voorkomen, stel dan ook waar mogelijk een opdrachtbevestiging op, waarin staat wat jij en je klant van elkaar kunnen verwachten. Wat ga je precies leveren en wanneer is je deadline? Welke vergoeding krijg je? Hoeveel werkuren zijn hiervoor begroot? Wat ontvang je als je extra werk moet verrichten of als de werkzaamheden meer tijd kosten dan afgesproken? Neem ook ontbindende voorwaarden op voor het geval de opdrachtgever zich niet aan de afspraken houdt. In principe is een telefonisch verstrekte opdracht ook rechtsgeldig, maar om misverstanden te voorkomen is het slim alles even op papier te zetten. Je staat dan ook sterker bij onenigheid.
Verder is het belangrijk dat je niet klakkeloos instemt met de inkoopvoorwaarden van je klant. Scan de tekst op onredelijke bepalingen en onderhandel hier waar nodig over.
Met deze maatregelen kun je niet voorkomen dat je ooit een fout maakt in je werk. Maar de kans op juridisch getouwtrek over aansprakelijkheid wordt wel een stuk kleiner.

 

Maatwerkverzekering of standaardverzekering?

Het regelen en verzekeren van beroepsaansprakelijkheid is vaak maatwerk.

Toch zijn er steeds meer verzekeraars die ook standaardverzekeringen aanbieden voor specifieke beroepsgroepen. Zo is is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviesbureaus van HDI-Gerling. Zie ook  www.hdi-gerling.nl Deze verzekering is afgestemd op de specifieke aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwel alle typen consultants. Bijvoorbeeld in de gebieden:  aanbestedingen, arbeidsomstandigheden, communicatie, financiën, HRM & P&O, juridisch, marketing, organisatie , werving & selectie etc . Deze verzekering biedt dekking voor beroepsaansprakelijkheid (BA) en optioneel voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). De verzekering is geschikt voor adviesbureaus met een omzet tot EUR 1.000.000,-

Voor beroepsaansprakelijkheid kan er worden gekozen uit twee verzekerde bedragen, namelijk € 500.000-, en € 1.250.000-, per aanspraak en per contractsjaar. Het eigen risico bedraagt € 500-, per aanspraak. De premie is afhankelijk van de omzet en het verzekerd bedrag. In onderstaande tabel geven wij een indicatie.

*per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting

Omzet Verzekerd bedrag Premie*
Tot  € 200.000 €       500.000 €      480
€    1.250.000 €      675
€  500.000- € 650.000 €       500.000 €   1.225
€    1.250.000 €   1.715

 

Voor bedrijfsaansprakelijkheid kan er ook worden gekozen uit twee verzekerde bedragen: € 1.250.000-, en € 2.500.000-, In onderstaande tabel geven wij een indicatie:

*per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting

Loonsom Verzekerd Bedrag Premie*
€ 150.000- € 200.000 €  1.250.000 €  190
€ 2.500.000 €  235
€ 500.000- € 550.000 € 1.250.000 €  575
€ 2.500.000 €  720

 

 

Wilt u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviesbureaus aanvragen? Vul dan bijgaand vragenformulier in avfbaadviesbureaus   en stuur deze per mail ( info@hakzeverzekeringen.nl)   ingevuld retour aan Hakze Verzekeringen.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie