Leaseauto diefstal door slordigheid medewerker. Wie is aansprakelijk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werknemer niet aansprakelijk voor schade aan leaseauto

 

Een schade aan een leaseauto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld, kan ook ontstaan buiten werktijd. De vraag is of deze schade op de werknemer kan worden verhaald, wanneer deze schade is ontstaan door nalatigheid van de werknemer.

Een werkgever stelde een leaseauto ter beschikking aan een werknemer. De leasemaatschappij verzekerde de auto WA/casco. De verzekering kent een uitsluiting voor schade aan de auto door opzet, grove roekeloosheid of onzorgvuldig handelen van de verzekerde. Op zeker moment bezoekt de werknemer de woning van een vriend, waarvan hij een huissleutel heeft. Hij parkeert zijn auto op het eigen terrein van de vriend. Bij het binnengaan van de woning laat hij de sleutel, met daaraan de sleutel van de leaseauto in de openstaande voordeur zitten. Wanneer hij korte tijd later terugkomt bij de voordeur, is de sleutel verdwenen, evenals de leaseauto. De diefstal van de leaseauto wordt geclaimd bij de cascoverzekeraar. Deze beroept zich op de uitsluiting “schade door opzet, grove roekeloosheid of onzorgvuldig handelen” en vergoedt de schade niet.

De leasemaatschappij brengt de schade in rekening bij de werkgever. De werkgever wil de schade verhalen op de werknemer. Als argument wordt aangevoerd dat de schade is ontstaan, omdat de werknemer roekeloos heeft gehandeld en in strijd met de beginselen van een goed huisvader.

De werknemer wil in hoger beroep een beroep doen op de beschermende werking van artikel 7:661, lid 1 BW. Dit artikel bepaalt dat de werknemer die bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan de werkgever niet jegens die werkgever aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. In beginsel gaat dit niet op, omdat de schade buiten werktijd is ontstaan. De werknemer stelt echter dat als hij geen beroep kan doen op de beschermende werking van dit artikel, het gebruik van de leaseauto voor hem tot onaanvaardbare risico’s leidt. Buiten werktijd draagt hij dan het volledige risico van diefstal. Dit is een omvangrijk risico en voor hem niet verzekerbaar.

Het Gerechtshof is van mening dat het handelen van de werknemer niet als roekeloos kan worden gezien, maar dat er slechts sprake is van onoplettendheid. Bovendien stelt het Hof dat artikel 7:952 BW bepaalt dat een verzekeraar geen schade vergoedt wanneer deze schade door opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. In dit geval is door middel van de verzekeringsovereenkomst afgeweken van dit artikel, door de bepaling op te nemen dat de schade ook niet wordt vergoed, wanneer die is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen. Het Hof wijst erop dat de werknemer geen invloed heeft gehad op de inhoud van de verzekeringsovereenkomst en zich niet heeft gerealiseerd dat hij door deze afspraak tussen de werkgever, de leasemaatschappij en de verzekeraar niet verzekerd zou zijn voor schade door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid. De werknemer heeft zich dus niet kunnen verzekeren tegen het risico van diefstal van de leaseauto door zijn nalatigheid of onachtzaamheid buiten werktijd. Daar komt bij dat de werknemer bij gebruik van zijn eigen auto zich wel tegen dit risico had kunnen verzekeren.  Het Hof acht een zodanig verband aanwezig tussen de diefstal van de leaseauto en de arbeidsovereenkomst, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als de werknemer zich niet op de beschermende werking van artikel 7:661, lid 1 BW zou kunnen beroepen.

Dus

Deze uitspraak betekent dat een werkgever een werknemer alleen voor schade aan een leaseauto kan aanspreken als die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Afhankelijk van wat er in de polisvoorwaarden is geregeld volgt er wel of niet een schade uitkering. Is in de polisvoorwaarden hierin afgeweken van artikel 7:952 BW en wordt een lagere schuldgradatie gehanteerd, dan zal de verzekeraar de schade mogelijk niet vergoeden.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie