Privacy Verklaring

Hakze verzekeringen, gevestigd aan Boeier 9 Gorredijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hakzeverzekeringen.nl  Boeier 9 Gorredijk 0513-436270

P. Hakze is de Functionaris Gegevensbescherming van Hakze verzekeringen. Hij is te bereiken via info@hakzeverzekeringen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hakze Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op   onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Financiële gegevens van u zelf of van uw onderneming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hakze Verzekeringen verwerkt eventueel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hakze verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website , telefonisch of per  e-mail worden gedaan

-Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen en financiële producten

-Het uitvoeren van marketingactiviteiten zoals verzenden van onze nieuwsbrief

-het voorkomen van fraude jegens Financiële instellingen(denk aan witwassen  of identiteitsfraude)

-Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Hakze Verzekeringen verwerkt  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Hakze verzekeringen neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hakze verzekeringen) tussen zit. Hakze verzekeringen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Assistent: Assistent wordt gebruikt voor relatiebeheer, registratie van uw persoonsgegevens. Dossiervorming van lopende verzekeringen , financiële producten , adviezen en schadedossiers.

Findash: Findash is een online platform waarmee Hakze Verzekeringen  en relaties/betrokkenen van Hakze Verzekeringen inzicht krijgen en hebben in hun financiële positie/persoonlijke financiën. Alleen met een goed inzicht kan Hakze Verzekeringen u correct en volledig adviseren over risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en vermogensvorming/pensioen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hakze Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na de beëindiging van de behandeling van de zaak of de uitvoering van de controle, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Voor adviesdossiers en gegevens die daarmee samenhangen is de wettelijke bewaartermijn 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hakze verzekeringen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hakze Verzekeringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hakze Verzekeringen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hakze Verzekeringen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hakzeverzekeringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hakze Verzekeringen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hakze Verzekeringen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hakze Verzekeringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hakzeverzekeringen.nl